Previouszero Up= Z = NextZero-One-Infinity Rule

zero-content adj.

Syn. content-free.

Previouszero Up= Z = NextZero-One-Infinity Rule