Previouswish list Up= W = Nextwithin epsilon of

within delta of adj.

See delta.

Previouswish list Up= W = Nextwithin epsilon of