Previousmonkey up Up= M = Nextmonstrosity

monkey, scratch n.

See scratch monkey.

Previousmonkey up Up= M = Nextmonstrosity