Previousgig Up= G = NextGIGO

giga- /ji'ga/ or /gi'ga/ pref.

[SI] See quantifiers.

Previousgig Up= G = NextGIGO